ISO

Naszą Misją jest efektywne łączenie rozwiązań ekologicznych i ekonomicznych, polegających na zapewnieniu kompleksowej obsługi w zakresie zarządzania UPS (ubocznymi produktami Spalania), świadczeniu usług w obszarach pomocniczych dla wytwórców energii elektrycznej i ciepła oraz dostaw materiałów na bazie UPS, przestrzegając zasad BHP i etyki, działając w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju oraz z poszanowaniem wartości Grupy PGE.

PGE Ekoserwis sp. z o.o.  poprzez wysoki poziom bezpieczeństwa i profesjonalną postawę pracowników chce być postrzegana, jako spółka wiarygodna, zasługująca na zaufanie klientów oraz akceptowalna przez lokalną społeczność.

Od roku 2004 Spółka stosuje i stale doskonali certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania Jakością zgodny z normą EN ISO 9001, Środowiskiem zgodny z normą EN ISO 14001, a od roku 2012 Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP) zgodny z normą PN-N 18001.

         

Spółka w swych celach strategicznych zobowiązuje się do:

 • Zapewnienia Klientom bezpieczeństwa w zakresie gospodarowania ubocznymi produktami spalania przetwarzając je w maksymalnym możliwym zakresie na pełnowartościowe produkty wykorzystywane w budownictwie inżynieryjnym, górnictwie i rolnictwie.
 • Realizacji zakontraktowanych usług z najwyższą starannością i profesjonalizmem, przy uwzględnieniu wszelkich aspektów bezpieczeństwa procesu zidentyfikowanego przez Klienta

Nasze cele realizujemy poprzez:

 • przywództwo, zaangażowanie i odpowiedzialność najwyższego kierownictwa na rzecz jakości, środowiska i bezpieczeństwa,
 • dostarczanie wyrobów i usług  przy zachowaniu wymaganych przez klienta parametrów jakościowych w sposób bezpieczny i efektywny ekonomicznie,
 • wdrażanie nowych wyrobów na bazie UPS oraz dążenie do rozszerzania palety świadczonych usług,
 • identyfikację i spełnianie wymagań prawnych, wymagań GK PGE i innych wymagań mających zastosowanie do prowadzonej działalności,
 • konsekwentną realizację polityki spółki w zakresie BHP, będącej integralną częścią niniejszej polityki,
 • systematyczne identyfikowanie i analizowanie ryzyk i szans oraz podejmowanie niezbędnych działań,
 • kontrolę i minimalizowanie negatywnych oddziaływań na środowisko w tym zapobieganie zanieczyszczeniom oraz poprawę środowiskowych efektów działalności,
 • podnoszenie kwalifikacji, umiejętności zawodowych i świadomości pracowników oraz aktywne wspieranie wszelkich inicjatyw w zakresie poprawy jakości, ochrony środowiska oraz BHP,
 • prowadzenie systematycznych przeglądów i ciągłe doskonalenie skuteczności wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania, spełniającego wymagania norm jakości wg. ISO 9001, środowiska wg. ISO 14001 i BHP wg. PN-N-18001.

 

PGE EKOSERWIS