Reach

REACH (ang. Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals)  to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1907/2006 dotyczące bezpiecznego stosowania chemikaliów, poprzez ich rejestrację i ocenę. REACH ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska, w tym propagowanie alternatywnych metod oceny zagrożeń stwarzanych przez substancje, oraz zapewnienie swobodnego obrotu substancjami na rynku wewnętrznym przy jednoczesnym wsparciu konkurencyjności i innowacyjności.

Powyższe rozporządzenie jest oparte na zasadzie, zgodnie z którą do producentów,importerów i dalszych użytkowników należy zagwarantowanie, że substancje, któreprodukują, wprowadzają do obrotu lub stosują, nie wpływają w sposób szkodliwy nazdrowie człowieka ani na środowisko.

PGE EKOSERWIS