BHP

PGE Ekoserwis sp. z o.o. jako spółka Grupy Kapitałowej PGE S.A. realizuje swoje działania biznesowe w poczuciu pełnej odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, podwykonawców i gości.

Realizowana Polityka BHP Spółki jest uzupełnieniem Polityki jakości i Polityki środowiskowej w obszarze bezpieczeństwa potwierdzając tym samym, nasze zaangażowanie w zapewnienie bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy dla wszystkich pracowników, podwykonawców i gości.

Nasz wspólny cel: zero wypadków.

Jesteśmy  przekonani, że:

 • można zapobiec wszystkim wypadkom i urazom,
 • żadna praca nie jest tak ważna, żadna usługa nie jest tak pilna, aby nie móc poświęcić jej tyle czasu, ile potrzeba, aby bezpiecznie wykonać wszystkie czynności,
 • bezpieczne podejście do pracy jest zasadniczym elementem profesjonalizmu,
 • wysoki poziom bezpieczeństwa jest istotnym warunkiem trwałego sukcesu w biznesie.

Aby sprostać naszym przekonaniom i obowiązkom, dążymy do osiągnięcia doskonałości w bezpieczeństwie i ochronie zdrowia. W tym celu jesteśmy zobowiązani do:

 • przestrzegania wszystkich wymogów prawnych oraz wymagań Grupy GK PGE,
 • rozwijania silnego i widocznego przywództwa oraz odpowiedzialności wśród menedżerów,
 • angażowania pracowników, przedstawicieli pracowników i osób trzecich w propagowanie prewencji zagrożeń i odpowiedzialności za BHP,
 • systematycznego identyfikowania wszystkich zagrożeń, analizowania ich i podejmowania wszelkich niezbędnych działań zapobiegawczych,
 • zakazywania lub wstrzymywania wszelkich prac, w razie pojawienia się zagrożenia,
 • analizowania i podejmowania działań korygujących i zapobiegawczych, kiedy dojdzie do wypadku lub zdarzenia potencjalnie wypadkowego,
 • rozwijania świadomości wagi bezpieczeństwa i odpowiednich postaw wśród menedżerów, pracowników i podwykonawców
 • zarządzania przy użyciu ambitnych rocznych celów i wskaźników BHP,
 • regularnego monitorowania, oceny i przeglądu systemu bezpieczeństwa,
 • zapewnienia dobrego stanu aktywów produkcyjnych, spełniających standardy bezpieczeństwa w fazie projektu, budowy i eksploatacji,
 • zapewnienia właściwej ochrony przeciwpożarowej aktywów,
 • zapewnienia odpowiednich szkoleń i informacji pracownikom, podwykonawcom i gościom,
 • wymiany doświadczeń i wyciągania z nich wniosków w ramach GK PGE i poza nią.

 Spółka zobowiązuje się do spełnienia wymagań i ciągłego doskonalenia wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania, zgodnego z normami: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-ISO 45001.

PGE EKOSERWIS