ISO

Naszą Misją jest efektywne łączenie rozwiązań ekologicznych i ekonomicznych, polegających na zapewnieniu kompleksowej obsługi w zakresie zarządzania UPS (ubocznymi produktami spalania), świadczeniu usług w obszarach pomocniczych dla wytwórców energii elektrycznej i ciepła oraz dostaw materiałów na bazie UPS, przestrzegając zasad BHP i etyki, działając w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju oraz z poszanowaniem wartości Grupy PGE.

PGE Ekoserwis S.A.. poprzez wysoki poziom bezpieczeństwa i profesjonalną postawę pracowników chce być postrzegana, jako spółka wiarygodna, zasługująca na zaufanie klientów oraz akceptowalna przez lokalną społeczność.

Spółka w swych celach strategicznych zobowiązuje się do:

 • Zapewnienia Klientom bezpieczeństwa w zakresie gospodarowania ubocznymi produktami spalania przetwarzając je w maksymalnym możliwym zakresie na pełnowartościowe produkty wykorzystywane w budownictwie inżynieryjnym, górnictwie i rolnictwie.
 • Realizacji zakontraktowanych usług z najwyższą starannością i profesjonalizmem, przy uwzględnieniu wszelkich aspektów bezpieczeństwa procesu zidentyfikowanego przez Klienta

Nasze cele realizujemy poprzez:

 • przywództwo, zaangażowanie i odpowiedzialność najwyższego kierownictwa na rzecz jakości, środowiska i bezpieczeństwa,
 • dostarczanie wyrobów i usług  przy zachowaniu wymaganych przez klienta parametrów jakościowych w sposób bezpieczny i efektywny ekonomicznie,
 • wdrażanie nowych wyrobów na bazie UPS oraz dążenie do rozszerzania palety świadczonych usług,
 • identyfikację i spełnianie wymagań prawnych, wymagań GK PGE i innych wymagań mających zastosowanie do prowadzonej działalności,
 • konsekwentną realizację polityki spółki w zakresie BHP, będącej integralną częścią niniejszej polityki,
 • systematyczne identyfikowanie i analizowanie ryzyk i szans oraz podejmowanie niezbędnych działań,
 • kontrolę i minimalizowanie negatywnych oddziaływań na środowisko w tym zapobieganie zanieczyszczeniom oraz poprawę środowiskowych efektów działalności,
 • podnoszenie kwalifikacji, umiejętności zawodowych i świadomości pracowników oraz aktywne wspieranie wszelkich inicjatyw w zakresie poprawy jakości, ochrony środowiska oraz BHP,
 • prowadzenie systematycznych przeglądów i ciągłe doskonalenie skuteczności wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania, spełniającego wymagania norm jakości wg. ISO 9001, środowiska wg. ISO 14001 i BHP wg. ISO 45001.

Gwarancją spełnienia powyższych celów jest wdrożony i doskonalony Zintegrowany System Zarządzania, oparty na normach:

 • PN-EN ISO 9001: 2015-10  Systemy zarządzania jakością. Wymagania i wytyczne stosowania,
 • PN-EN ISO 14001: 2015-09  Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania,
 • PN-ISO 45001:2018-06 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania i wytyczne stosowania,

W 2021 roku audyt recertyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania potwierdził zgodność wdrożonego w Spółce ZSZ z wyżej wyszczególnionymi normami.

Uzyskane certyfikaty potwierdzają, że PGE Ekoserwis S.A. zapewnia wysoką jakość produktów i usług oraz spełnia wymagania klientów i wszystkich zainteresowanych stron, przy jednoczesnym realizowaniu działań na rzecz ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

PGE EKOSERWIS