czwartek, 07 marzec 2024 10:28

Zmiana w składzie Zarządu

Z dniem 06.03.2024 r. Pan Piotr Żurad przestał pełnić funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych PGE Ekoserwis S.A.

wtorek, 20 luty 2024 08:09

Informacja o realizowanej strategii podatkowej PGE Ekoserwis 2022.

wtorek, 23 styczeń 2024 11:54

Zaproszenie do udziału w cyklu spotkań

„Przydatność popiołu lotnego oraz innych ubocznych produktów spalania (ups-ów) w budownictwie drogowym i kolejowym” – to temat pierwszego z cyklu spotkań, które dla promocji produktów gospodarki obiegu zamkniętego planują wspólnie zorganizować Centrum Badań i Rozwoju GOZ oraz Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

Pierwsza sesja warsztatowa poświęcona będzie ubocznym produktom powstającym w procesach wytwarzania energii i ciepła oraz ich zastosowaniu w budownictwie czyli gipsom, popiołom i żużlom.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy projektantów i inżynierów specjalizujących się w obszarach takich jak: inżynieria lądowa, budownictwo drogowe i kolejowe, budownictwo infrastrukturalne, geotechnika. Odbędzie się 25 stycznia 2024 roku o godz. 11.00 w Centrum Badań i Rozwoju GOZ w Bełchatowie przy ul. Wojska Polskiego 73.

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

wtorek, 09 styczeń 2024 09:50

Pierwsze spotkanie Konsorcjum REACH w Centrum BiR GOZ

Po raz pierwszy w Centrum Badań i Rozwoju Gospodarki Obiegu Zamkniętego w Bełchatowie odbyły się obrady Rady Konsorcjum REACH.

Rada Konsorcjum Reach

REACH (ang. Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1907/2006 dotyczące bezpiecznego stosowania chemikaliów, poprzez ich rejestrację i ocenę. Celem rozporządzenia REACH jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska, w tym propagowanie alternatywnych metod oceny zagrożeń stwarzanych przez substancje, a także swobodnego obrotu substancjami na rynku wewnętrznym - przy jednoczesnym wsparciu konkurencyjności i innowacyjności.
Regulacje wynikające z rozporządzenia są oparte na założeniu, zgodnie z którym do producentów, importerów i dalszych użytkowników należy zagwarantowanie, że substancje, które produkują, wprowadzają do obrotu lub stosują, nie wpływają w sposób szkodliwy na zdrowie człowieka ani na środowisko. Przy czym przepisy rozporządzenia oparte są na zasadzie ostrożności. PGE Ekoserwis, opierając się na posiadanych kompetencjach i wieloletnim doświadczeniu, jest przecież m.in. członkiem-założycielem Konsorcjum ds. REACH przy Polskiej Unii UPS, świadczy usługi na rzecz jednostek produkcyjnych PGE Energia Ciepła S.A. w zakresie administrowania rejestracjami wytwarzanych substancji zgodnie z REACH. Wykłady wprowadzające przygotowali między innymi specjaliści PGE Ekoserwis S.A. Doktor Paweł Grabowski, Gł. Specjalista ds. Ochrony Środowiska i Pozyskiwania Funduszy, omówił zagadnienia dotyczące środków pomocowych na upowszechnienie GOZ, w tym UPS-ów. Kierownik Działu Regulacji Środowiskowych i Rekultywacji Ewa Stolarczyk-Dehue przedstawiła bariery tworzone przez Rozporządzenie dotyczące warunków utraty statusu odpadów dla UPS-ów.

 

wtorek, 09 styczeń 2024 09:41

PGE Ekoserwis oraz AGH podpisały list intencyjny dotyczący współpracy w obszarze GOZ.

PGE Ekoserwis  oraz Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie podpisały list intencyjny, dotyczący współpracy w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym. Inicjatywa umożliwi prowadzenie wspólnych projektów badawczych oraz realizację przedsięwzięć, dotyczących zwiększania możliwości zagospodarowania surowców antropogenicznych – głównie ubocznych produktów spalania i wydobycia, w różnych branżach i kierunkach.
Zapoczątkowana listem intencyjnym współpraca  przyczyni się między innymi do efektywnego wykorzystania surowców naturalnych, optymalnego korzystania z materiałów ze składowisk i hałd, a także opracowywania rozwiązań mających na celu zapobieganie powstawaniu czy składowaniu odpadów. Planowane jest również wspólne przygotowywanie publikacji naukowych lub patentów w przypadku odkrycia innowacyjnego rozwiązania, jak również promocja zagadnień dotyczących gospodarki obiegu zamkniętego.
Założeniem gospodarki obiegu zamkniętego jest ochrona surowców naturalnych oraz powtórne stosowanie tych, które już raz wykorzystano. Nadając „drugie życie” różnym materiałom, GOZ minimalizuje emisję dwutlenku węgla i chroni środowisko naturalne. Centrum Badań i Rozwoju GOZ Grupy PGE realizuje zadania zbliżające energetykę do ekologii.
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH w Krakowie W ciągu swojej ponad stuletniej historii Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH w Krakowie nieprzerwanie jest jednym z najważniejszych ośrodków badawczych w kraju i na świecie. Przekłada się to na zdobycie pozycji lidera w dziedzinie badań oraz innowacyjnych rozwiązań. Efektem jest wykształcenie pond 23 tys. wysoko wyspecjalizowanymi absolwentów, którzy znajdują zatrudnienie w różnych branżach polskiego i światowego przemysłu. Obszary badawcze, którymi zajmuje się Wydział to, m.in.: nowoczesne technologie wydobycia i przeróbki surowców naturalnych, przetwarzanie i wykorzystanie surowców antropogenicznych, materiały i technologie dla gospodarki o obiegu zamkniętym, projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii, rekultywacja i rewitalizacja terenów przekształconych, inżynieria bezpieczeństwa, lądowa, środowiska, sanitarna, a także inżynieria procesów produkcyjnych i zarządzanie, odnawialne źródła energii oraz efektywność energetyczna, jak również wentylacja, klimatyzacja, chłodnictwo i ogrzewnictwo obiektów.
Utworzone przez Grupę PGE, i funkcjonujące w ramach PGE Ekoserwis, Centrum Badań i Rozwoju Gospodarki Obiegu Zamkniętego to ośrodek kompetencji badawczo-rozwojowych, którego zadaniem jest opracowywanie i wdrażanie rozwiązań mających na celu optymalne wykorzystanie odpadów poprzemysłowych z energetyki oraz odzysk cennych surowców z wyeksploatowanych instalacji OZE. Ta działalność to ważny etap w procesie transformacji zmierzającej w kierunku bezemisyjnej i w pełni ekologicznej energetyki. Głównym zadaniem Centrum Badań i Rozwoju GOZ jest opracowywanie rozwiązań mających na celu zapobieganie powstawaniu odpadów oraz optymalne wydłużenie życia i efektywne wykorzystanie surowców. Rozwiązania te są dedykowane zarówno dla obecnej dziś energetyki konwencjonalnej, jak również dla energetyki odnawialnej.

poniedziałek, 27 listopad 2023 13:25

PGE i PAN z umową o współpracy nad innowacyjnymi projektami w obszarze Gospodarki Obiegu Zamkniętego

Centrum Badań i Rozwoju GOZ Grupy PGE oraz nowo otwarte Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Energią Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk podpisały list intencyjny dotyczący współpracy w obszarze Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Współpraca umożliwi prowadzenie wspólnych projektów badawczych, które przyczynią się do większego wykorzystania w różnych branżach gospodarki surowców antropogenicznych, czyli ubocznych produktów spalania, powstających w procesie spalania paliw stałych, jak np. węgiel.

Grupa PGE stale zwiększa swoje zaangażowanie w obszarze badań nad surowcami antropogenicznymi, a także z zakresu projektów badawczo-rozwojowych związanych z transformacją energetyczną, czystym środowiskiem i gospodarką o obiegu zamkniętym. Współpraca z Polską Akademią Nauk poszerzy ofertę badawczą obu placówek i przyczyni się do zwiększenia wykorzystania w gospodarce materiałów powstających na bazie ubocznych produktów spalania i ubocznych produktów wydobycia węgla. Celem przedsięwzięcia jest również wspieranie rozwoju nowoczesnej energetyki, w szczególności odnawialnych źródeł energii oraz procesu pozyskiwania różnych surowców w ramach koncepcji gospodarki obiegu zamkniętego - mówi Lech Sekyra, prezes zarządu PGE Ekoserwis.

Dzięki podpisaniu listu intencyjnego możliwe będą nasze wspólne działania w obszarze prac badawczo-rozwojowych i tworzenia racjonalizatorskich rozwiązań, w tym bardziej efektywnego rozwoju technik i technologii zagospodarowania odpadów, różnego rodzaju modelowania inżynierskiego, czy też prac badawczych pod kątem złożonych wymagań środowiskowych związanych z tego typu działalnością. Infrastruktura badawcza, którą dysponują oba centra, w tym laboratoria do badań surowców i odpadów, przyczyni się do istotnego poszerzenia oferty badawczej zarówno Instytutu, jak i spółki PGE Ekoserwis – mówi prof. Krzysztof Galos, dyrektor Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk.

W ramach podjętej współpracy możliwe będzie podjęcie badań dotyczących efektywnego wykorzystania surowców naturalnych, optymalnego korzystania z materiałów ze składowisk i hałd, a także opracowywania rozwiązań mających na celu zapobieganie powstawaniu czy składowaniu odpadów. Planowane jest również wspólne składanie publikacji naukowych lub patentów w przypadku odkrycia innowacyjnego rozwiązania, oraz wspólna promocja zagadnień dotyczących gospodarki obiegu zamkniętego.

Założeniem gospodarki obiegu zamkniętego jest ochrona surowców naturalnych oraz powtórne stosowanie tych, które już raz wykorzystano. Nadając „drugie życie” różnym materiałom, GOZ minimalizuje emisję dwutlenku węgla i chroni środowisko naturalne. Centrum Badań i Rozwoju GOZ Grupy PGE realizuje zadania zbliżające energetykę do ekologii.

IGSMiE PAN i Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Energią

W skład Instytutu, którego początki sięgają lat 80. ubiegłego wieku, wchodzi obecnie trzynaście pracowni funkcjonujących w obrębie pięciu zakładów naukowych. Liczba pracowników przekracza 130 osób. Na co dzień Instytut prowadzi działalność naukowo-badawczą obejmującą między innymi problematykę dotyczącą złóż kopalin (w tym kopalin energetycznych), ich poszukiwania, rozpoznania i dokumentowania oraz racjonalnego zagospodarowania i wykorzystania odpadów. Realizuje badania naukowe i przygotowuje opracowania dotyczących energetyki oraz polityki odpadowej, energetycznej i surowcowej. Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Energią IGSMiE PAN to inwestycja mająca służyć poszerzeniu horyzontów badawczych Instytutu oraz jego oferty dla biznesu. W ramach działalności Centrum kontynuowane i rozwijane będą m.in. dotychczasowe tematy dotyczące np. modelowania krajowych rynków surowców i energii, czy też badań mających na celu rozwój kompleksowego wykorzystania energii i wód geotermalnych. Wspólnie z PGE Ekoserwis S.A. Instytut zamierza również prowadzić badania i działania związane m.in. z wykorzystaniem materiałów ze składowisk i hałd czy wspólną promocję zagadnień związanych z gospodarką obiegu zamkniętego.

Centrum Badań i Rozwoju GOZ Grupy PGE

Utworzone przez Grupę PGE Centrum Badań i Rozwoju Gospodarki Obiegu Zamkniętego to ośrodek kompetencji badawczo-rozwojowych, którego zadaniem jest opracowywanie i wdrażanie rozwiązań mających na celu optymalne wykorzystanie odpadów poprzemysłowych z energetyki oraz odzysk cennych surowców z wyeksploatowanych instalacji OZE. Jego działalność to ważny etap w procesie transformacji zmierzającej w kierunku bezemisyjnej i w pełni ekologicznej energetyki. Głównym zadaniem Centrum Badań i Rozwoju GOZ jest opracowywanie rozwiązań mających na celu zapobieganie powstawaniu odpadów oraz optymalne wydłużenie życia i efektywne wykorzystanie surowców. Rozwiązania te są dedykowane zarówno do obecnej dziś energetyki konwencjonalnej, jak również dla energetyki odnawialnej.

 
 

 

poniedziałek, 27 listopad 2023 09:58

Wyróżnienie w kategorii „Produkt wdrożony”

Spółka PGE Ekoserwis S.A. została  laureatem konkursu organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na najlepsze rozwiązanie z obszaru gospodarki obiegu zamkniętego. Wyróżnienie w kategorii „Produkt wdrożony” zdobyła „Zestalana mieszkanka wypełniająca Geoszyb – stosowana w likwidacji wyrobisk górniczych w procesach przywracania wartości użytkowych terenom zdegradowanych w wyniku działalności przemysłowej”. Wyróżnienie odebrał prezes PGE Ekoserwis Lech Sekyra. Tym samym potwierdziliśmy swoją rolę lidera obszaru GOZ w energetyce. Za wyróżnione rozwiązanie Spółka PGE Ekoserwis S.A. otrzymała nagrodę pieniężną w wysokości w wysokości 20 000 zł, która została sfinansowana została ze środków poddziałania 2.4.1. POIR „Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB”Konkurs PARP popularyzuje najlepsze rozwiązania gospodarki obiegu zamkniętego – w zakresie produktów i modeli biznesowych ukierunkowanych na osiągnięcie efektów środowiskowych oraz korzyści ekonomicznych, społecznych i zarządczych.

Geoszyb to innowacyjne rozwiązanie produktowe stosowane w przywracaniu wartości użytkowych terenom pogórniczym i poprzemysłowym. Do produkcji mieszanki Geoszyb wykorzystuje się m.in. kruszywo powstające w trakcie procesu odzysku węgla z hałd pogórniczych oraz popioły lotne ze spalania węgla w energetyce.

- Opracowana przez nas wspólnie z przedstawicielami nauki technologia oraz dedykowany jej produkt o nazwie Geoszyb, są obecnie najbardziej skutecznym sposobem likwidacji nieczynnych szybów kopalnianych dającym stabilność, trwałość i wieloletnie bezpieczeństwo. Oferowane przez PGE Ekoserwis rozwiązanie zapewnia bezpieczeństwo ludziom i ich majątkowi, ale także jest korzystne dla środowiska – informuje prezes Lech Sekyra.

 Na uwagę zasługuje fakt, że kruszywo, które jest stosowane do produkcji mieszanki Geoszyb i wykorzystywane do likwidacji wyrobisk górniczych, trafia niejako „z powrotem do miejsca, z którego zostało wydobyte”. Tak zorganizowany proces domyka pętlę obiegu materiałów i prowadzi do przywrócenia wartości użytkowych terenom zdegradowanym w wyniku działalności przemysłowej. Można je później wykorzystywać na przykład na cele inwestycyjne. Produkcja i stosowanie mieszanki Geoszyb umożliwia nie tylko wykorzystywanie potencjału gospodarczego ubocznych materiałów z energetycznego spalania paliw (popioły) oraz ubocznych produktów wydobycia (z hałd), ale jest również kompleksowym rozwiązaniem stanowiącym połączenie innowacji produktowej (innowacyjna mieszanka wypełniająca) i procesowej, ponieważ produkcja mieszanki odbywa się w miejscu jej aplikacji. Jej stosowanie pozwala przede wszystkim przywracać wartości użytkowe terenom, ale pomaga także usuwać zagrożenia stwarzane przez  szyby pokopalniane. Wykorzystywanie Geoszybu to praktyka doskonale ilustrująca działanie w myśl zasady „pierwszeństwo dla surowców wtórnych”, dodatkowo minimalizująca powstawanie odpadów oraz optymalizująca redukcję odpadów już wcześniej powstałych. Produkt domyka także obieg wykorzystywanych zasobów i zmniejsza emisję CO2 wynikającą z zastosowania surowców naturalnych.

 Zgłoszone do udziału w konkursie przez PGE Ekoserwis rozwiązanie jest innowacyjne na poziomie krajowym. Technologia została już wykorzystana w likwidacji kilku szybów. Co ciekawe, istnieje potencjał do rozszerzenia tej technologii na państwa ościenne – takie jak np. Czechy i Słowacja.

 
 
wtorek, 14 listopad 2023 15:29

Ogłoszenie o rozpoznaniu rynku w zakresie popiołów lotnych z Bełchatowa i Turowa

OGŁOSZENIE

PGE Ekoserwis S.A. prowadzi rozpoznanie rynku w zakresie znalezienia potencjalnych odbiorców popiołów lotnych ze spalania węgla brunatnego i zagospodarowania UPS na kolejne lata. W ramach powyższego działania PGE Ekoserwis chce pozyskać dane potwierdzające posiadanie zdolności uczestniczących w rozpoznaniu rynku w zakresie wykazania się niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi doświadczenie, potencjał i rzetelność w realizacji zadań związanych z odbiorem popiołów lotnych i zagospodarowaniem UPS.

Potwierdzeniem doświadczenia, potencjału i rzetelności uczestniczących w przedmiocie rozpoznania rynku podmiotów będzie dokumentacja spełniająca łącznie następujące warunki:

 • wykazania w okresie ostatnich 2 lat prowadzenia działalność w zakresie odbioru popiołów lotnych i zagospodarowania popiołów o statusie produktu ubocznego i odpadu, średniorocznie minimum 20 000 Mg.
 • wykazania doświadczenia w zakresie odbioru i zagospodarowania popiołów z potwierdzeniem, że zrealizowane prace zostały wykonane należycie wraz przedstawieniem stosownych referencji lub innych dokumentów potwierdzających,
 • posiadania zezwoleń w zakresie odbiorów popiołów o statusie odpadu,
 • wskazania posiadanej retencji magazynowej minimum 5 000 Mg,
 • Potwierdzenie realizacji transportu z ostatnich 3 lat:
  • Transport samochodowy – 150 000 Mg.

Przedmiotowe rozpoznanie rynku prócz znalezienia przez PGE Ekoserwis S.A. podmiotów posiadających zdolności do odbiorów popiołów lotnych ze spalania węgla brunatnego
i zagospodarowania UPS ma także na celu zbudowanie bazy potencjalnych, przyszłych kontrahentów Spółki oraz możliwości nawiązania współpracy.

 Oferowane popioły lotne znajdują się w następujących lokalizacjach:

 • PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów

 • PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów

 1. Prowadzący rozpoznanie rynku:
  PGE Ekoserwis S.A. ul. Plac Staszica 30, 50-222 Wrocław
 2. Forma składania dokumentów:
  Składanie dokumentów w formie elektronicznej na adres:
 3. Termin składania dokumentów:
  24.11.2023r. godz. 14:00
 4. Dodatkowych informacji na temat ogłoszenia udziela:

Pan Łukasz Dytrych

lub

Pani Angelika Szeremeta

>> Pobierz Ogłoszenie >>

 

wtorek, 14 listopad 2023 15:15

Ogłoszenie o rozpoznaniu rynku w zakresie popiołów lotnych

OGŁOSZENIE

PGE Ekoserwis S.A. prowadzi rozpoznanie rynku w zakresie znalezienia potencjalnych odbiorców popiołów lotnych i zagospodarowania UPS na kolejne lata. W ramach powyższego działania PGE Ekoserwis chce pozyskać dane potwierdzające posiadanie zdolności uczestniczących w rozpoznaniu rynku w zakresie  wykazania się niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi doświadczenie, potencjał i rzetelność
w realizacji zadań związanych z odbiorem popiołów lotnych i zagospodarowaniem UPS.

 Potwierdzeniem doświadczenia, potencjału i rzetelności uczestniczących w przedmiocie rozpoznania rynku podmiotów będzie dokumentacja spełniająca łącznie następujące warunki:

 • wykazania w okresie ostatnich 5 lat prowadzenia działalność w zakresie odbioru popiołów lotnych i zagospodarowania popiołów o statusie produktu, produktu ubocznego i odpadu, średniorocznie minimum 150 000 Mg.
 • wykazania doświadczenia w zakresie odbioru i zagospodarowania popiołów z potwierdzeniem, że zrealizowane prace zostały wykonane należycie wraz przedstawieniem stosownych referencji lub innych dokumentów potwierdzających,
 • posiadania zezwoleń w zakresie odbiorów popiołów o statusie odpadu,
 • wskazania posiadanej retencji magazynowej minimum 40 000Mg
 • Potwierdzenie realizacji transportu z ostatnich 3 lat:
  • Transport samochodowy – 450 000Mg,
  • Transport kolejowy – 90 000Mg.

Przedmiotowe rozpoznanie rynku prócz znalezienia przez PGE Ekoserwis S.A. podmiotów posiadających zdolności do odbiorów popiołów lotnych i zagospodarowania UPS ma także na celu zbudowanie bazy potencjalnych, przyszłych kontrahentów Spółki oraz możliwości nawiązania współpracy.

 Oferowane popioły lotne znajdują się w następujących lokalizacjach:

 • PGE Energia Ciepła S.A. Elektrociepłownia Oddział Gdańsk
 • PGE Energia Ciepła S.A. Elektrociepłownia Oddział Gdynia
 • PGE Energia Ciepła S.A. Elektrociepłownia Oddział Pomorzany 
 • PGE Energia Ciepła S.A. Elektrociepłownia Oddział Kraków
 • PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik
 • PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole
 • PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Dolna Odra
 • Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. we Wrocławiu
 1. Prowadzący rozpoznanie rynku:
  PGE Ekoserwis S.A. ul. Plac Staszica 30, 50-222 Wrocław
 2. Forma składania dokumentów:
  Składanie dokumentów w formie elektronicznej na adres:
 3. Termin składania dokumentów:
  24.11.2023r. godz. 14:00
 4. Dodatkowych informacji na temat ogłoszenia udziela:

Pani Angelika Szeremeta

lub

Pan Adrian Michalski

>> Pobierz Ogłoszenie >>

 

wtorek, 03 październik 2023 10:33

Grupa PGE umacnia się na pozycji lidera Gospodarki Obiegu Zamkniętego w energetyce

W ramach rozwoju segmentu biznesowego dedykowanego Gospodarce Obiegu Zamkniętego, PGE Ekoserwis i jej spółka zależna Epore połączyły swoje zasoby i od teraz będą funkcjonować pod wspólną nazwą – PGE Ekoserwis S.A., tworząc jednocześnie unikatowe kompetencje w branżach energetycznej i budowlanej. Integracja umocniła pozycję Grupy PGE jako krajowego lidera GOZ w energetyce.

Połączenie PGE Ekoserwis i Epore umożliwi koncentrację zadań Segmentu Gospodarki Obiegu Zamkniętego w Grupie PGE w ramach jednego podmiotu. Przybliży to Grupę do realizacji jednego z celów strategicznych, który ukierunkowany jest na osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku poprzez wdrożenie zasad gospodarki cyrkularnej we wszystkich obszarach prowadzonej działalności – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej - Integracja umocniła Grupę PGE na pozycji lidera GOZ w energetyce, jak również przybliża nas do zbudowania znaczącego podmiotu gospodarczego w tym obszarze na poziomie nie tylko krajowym, ale i europejskim – dodaje Wojciech Dąbrowski.

Łączące się spółki – PGE Ekoserwis i Epore, realizują kluczowe, oddziałujące na siebie zadania, stanowiące całość i integralność procesu wdrażania gospodarki cyrkularnej do codziennej praktyki biznesowej. PGE Ekoserwis zadba o rozwój segmentu GOZ w Grupie PGE, skuteczniejszą realizację zadań w zakresie współpracy z kontrahentami i oferty produktowej. Połączenie spółek umożliwia również efektywne wykorzystanie zasobów kadrowych oraz zabezpiecza miejsca pracy dla wszystkich pracowników obu spółek. Rejestracja połączenia nastąpiła 2 października 2023 roku.

 Po połączeniu, w strukturze PGE Ekoserwis utworzone zostały trzy nowe Oddziały – w Bełchatowie, gdzie zlokalizowane jest również Centrum Badań i Rozwoju Gospodarki Obiegu Zamkniętego, a także w Bogatyni i Opolu – informuje Lech Sekyra, prezes zarządu PGE Ekoserwis.

 

Strona 1 z 10
PGE EKOSERWIS