DLA AKCJONARIUSZY

Ogłoszenie o Planie Połączenia Spółek

Zarząd PGE Ekoserwis S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 14.06.2023 r. podjęta została uchwała Zarządu PGE Ekoserwis S.A. w sprawie:

  1. Przyjęcia Planu Połączenia Spółek PGE Ekoserwis S.A. i EPORE S.A. wraz z załącznikami.
  2. Zgłoszenia Planu Połączenia wraz z załącznikami do sądu rejestrowego właściwego dla PGE Ekoserwis S.A.
  3. Udostępnienia Planu Połączenia wraz z załącznikami na stronie internetowej PGE Ekoserwis S.A.
  4. Zawiadomienia akcjonariusza o planowanym połączeniu spółek PGE Ekoserwis S.A. i EPORE S.A.  

Szczegółowe informacje o Planie Połączenia znajdują się poniżej:

Plan połączenia PGE Ekoserwis i EPORE

 Rybnik, dnia 15.06.2023 r. r.


Zmiana Regulaminu prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy przez PGE DM S.A.

Zarząd PGE Ekoserwis S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że ulega zmianie treść Regulaminu prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy przez PGE Dom Maklerski S.A. Link do nowej wersji regulaminu poniżej. Zaktualizowany Regulamin obowiązuje od dnia 24.12.2021 r.

Regulamin prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy przez PGE DM S.A.

Rybnik, dnia 10.12.2021 r.


Komunikat Zarządu PGE Ekoserwis S.A. w sprawie dokonania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego danych jedynego akcjonariusza spółki PGE Ekoserwis S.A. tj. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Szanowni Państwo,

Zarząd PGE Ekoserwis S.A. z siedzibą we Wrocławiu ogłasza, iż dokonano wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego danych jedynego akcjonariusza spółki PGE Ekoserwis S.A. tj. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (nr KRS: 0000059307).

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączonym poniżej komunikacie.

Komunikat Zarządu PGE Ekoserwis S.A. w sprawie dokonania wpisu do KRS danych jedynego akcjonariusza spółki

Rybnik, dnia 13.10.2021 r.


Komunikat Zarządu PGE Ekoserwis S.A. w sprawie ogłoszenia ceny, po której nastąpi przymusowy wykup akcji

Szanowni Państwo,

Zarząd PGE Ekoserwis S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym ogłasza cenę, po której nastąpi przymusowy wykup akcji. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączonym poniżej piśmie.

Komunikat Zarządu PGE Ekoserwis S.A. w sprawie ogłoszenia ceny, po której nastąpi przymusowy wykup akcji.

Rybnik, dnia 23.06.2021 r.


Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGE Ekoserwis S.A

Szanowni Państwo,

Zarząd PGE Ekoserwis S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGE Ekoserwis S.A., które odbędzie się 30.06.2021 r. o godzinie 10:00 w Warszawie, przy ul. Mysiej 2. Szczegółowe informacje dotyczące ZWZA znajdą Państwo w załączonym poniżej piśmie.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGE Ekoserwis S.A. 

Rybnik, dnia 09.06.2021 r.


Komunikat Zarządu PGE Ekoserwis S.A. w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych

Zarząd PGE Ekoserwis S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Plac Staszica 30, 50-222 Wrocław, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000879423, NIP: 8971006564, z kapitałem zakładowym wynoszącym 46.875.000,00 zł, wpłaconym w całości, ogłasza, iż w dniu 30 kwietnia 2021 r. Nadzwyczajnej Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 3 w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym poniżej dokumencie.

Komunikat Zarządu PGE Ekoserwis S.A. w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych

Rybnik, dnia 14.05.2021 r.


Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGE Ekoserwis S.A.

Szanowni Państwo,

Zarząd PGE Ekoserwis S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGE Ekoserwis S.A., które odbędzie się 30.04.2021 r. o godzinie 11:00 w Biurze Zarządu Spółki przy ul. Podmiejskiej 119 A w Rybniku. Szczegółowe informacje dotyczące NWZA znajdą Państwo w załączonym poniżej piśmie.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGE Ekoserwis S.A.

Rybnik, dnia 25.03.2021 r.


Wezwanie akcjonariuszy do złożenia informacji umożliwiających dokonanie wpisu w Rejestrze Akcjonariuszy.

Szanowni Państwo,

Zarząd spółki PGE Ekoserwis S.A. z siedzibą we Wrocławiu wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia informacji umożliwiających dokonanie wpisu akcjonariusza do rejestru akcjonariuszy. Formularze niezbędne do złożenia informacji otrzymają Państwo wraz z pismami przesłanymi do Państwa przez Spółkę lub mogą je Państwo pobrać klikając w linki poniżej.

Po wypełnieniu formularzy prosimy o ich przesłanie na adres:

PGE Ekoserwis S.A.
Podmiejska 119 A
44-207 Rybnik

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem tel. 32 42 94 767 lub 700.

Wezwanie akcjonariuszy do ujawnienia danych do rejestru

Formularze niezbędne do złożenia informacji:

Rybnik, dnia 23.03.2021 r.


Dematerializacja akcji i Rejestr Akcjonariuszy

Zarząd PGE Ekoserwis S.A. z siedzibą w Wrocławiu informuje, iż realizując obowiązek wynikający z art. 17, w związku z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw tj. w związku ze zmianami dotyczącymi dematerializacji dokumentów akcji tj. pozbawienia akcji formy papierowej i zastąpienia jej wpisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez uprawniony podmiot, dokonał wyboru PGE Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mysiej 2, 00-496 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000418162, jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy PGE Ekoserwis S.A.

Informacja o prawach i obowiązkach Akcjonariuszy

Regulamin prowadzenia rejestru akcjonariuszy w PGE DM S.A.

Rybnik, dnia 5.02.2021 r.

PGE EKOSERWIS