DLA AKCJONARIUSZY

Komunikat Zarządu PGE Ekoserwis S.A. w sprawie ogłoszenia ceny, po której nastąpi przymusowy wykup akcji

Szanowni Państwo,

Zarząd PGE Ekoserwis S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym ogłasza cenę, po której nastąpi przymusowy wykup akcji. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączonym poniżej piśmie.

Komunikat Zarządu PGE Ekoserwis S.A. w sprawie ogłoszenia ceny, po której nastąpi przymusowy wykup akcji.

Rybnik, dnia 23.06.2021 r.


Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGE Ekoserwis S.A

Szanowni Państwo,

Zarząd PGE Ekoserwis S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGE Ekoserwis S.A., które odbędzie się 30.06.2021 r. o godzinie 10:00 w Warszawie, przy ul. Mysiej 2. Szczegółowe informacje dotyczące ZWZA znajdą Państwo w załączonym poniżej piśmie.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGE Ekoserwis S.A. 

Rybnik, dnia 09.06.2021 r.


Komunikat Zarządu PGE Ekoserwis S.A. w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych

Zarząd PGE Ekoserwis S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Plac Staszica 30, 50-222 Wrocław, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000879423, NIP: 8971006564, z kapitałem zakładowym wynoszącym 46.875.000,00 zł, wpłaconym w całości, ogłasza, iż w dniu 30 kwietnia 2021 r. Nadzwyczajnej Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 3 w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym poniżej dokumencie.

Komunikat Zarządu PGE Ekoserwis S.A. w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych

Rybnik, dnia 14.05.2021 r.


Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGE Ekoserwis S.A.

Szanowni Państwo,

Zarząd PGE Ekoserwis S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGE Ekoserwis S.A., które odbędzie się 30.04.2021 r. o godzinie 11:00 w Biurze Zarządu Spółki przy ul. Podmiejskiej 119 A w Rybniku. Szczegółowe informacje dotyczące NWZA znajdą Państwo w załączonym poniżej piśmie.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGE Ekoserwis S.A.

Rybnik, dnia 25.03.2021 r.


Wezwanie akcjonariuszy do złożenia informacji umożliwiających dokonanie wpisu w Rejestrze Akcjonariuszy.

Szanowni Państwo,

Zarząd spółki PGE Ekoserwis S.A. z siedzibą we Wrocławiu wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia informacji umożliwiających dokonanie wpisu akcjonariusza do rejestru akcjonariuszy. Formularze niezbędne do złożenia informacji otrzymają Państwo wraz z pismami przesłanymi do Państwa przez Spółkę lub mogą je Państwo pobrać klikając w linki poniżej.

Po wypełnieniu formularzy prosimy o ich przesłanie na adres:

PGE Ekoserwis S.A.
Podmiejska 119 A
44-207 Rybnik

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem tel. 32 42 94 767 lub 700.

Wezwanie akcjonariuszy do ujawnienia danych do rejestru

Formularze niezbędne do złożenia informacji:

Rybnik, dnia 23.03.2021 r.


Dematerializacja akcji i Rejestr Akcjonariuszy

Zarząd PGE Ekoserwis S.A. z siedzibą w Wrocławiu informuje, iż realizując obowiązek wynikający z art. 17, w związku z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw tj. w związku ze zmianami dotyczącymi dematerializacji dokumentów akcji tj. pozbawienia akcji formy papierowej i zastąpienia jej wpisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez uprawniony podmiot, dokonał wyboru PGE Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mysiej 2, 00-496 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000418162, jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy PGE Ekoserwis S.A.

Informacja o prawach i obowiązkach Akcjonariuszy

Regulamin prowadzenia rejestru akcjonariuszy w PGE DM S.A.

Rybnik, dnia 5.02.2021 r.

PGE EKOSERWIS