DLA AKCJONARIUSZY

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGE Ekoserwis S.A.

Szanowni Państwo,

Zarząd PGE Ekoserwis S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGE Ekoserwis S.A., które odbędzie się 30.04.2021 r. o godzinie 11:00 w Biurze Zarządu Spółki przy ul. Podmiejskiej 119 A w Rybniku. Szczegółowe informacje dotyczące NWZA znajdą Państwo w załączonym poniżej piśmie.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGE Ekoserwis S.A.

Rybnik dnia, 25.03.2021 r.


Wezwanie akcjonariuszy do złożenia informacji umożliwiających dokonanie wpisu w Rejestrze Akcjonariuszy.

Szanowni Państwo,

Zarząd spółki PGE Ekoserwis S.A. z siedzibą we Wrocławiu wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia informacji umożliwiających dokonanie wpisu akcjonariusza do rejestru akcjonariuszy. Formularze niezbędne do złożenia informacji otrzymają Państwo wraz z pismami przesłanymi do Państwa przez Spółkę lub mogą je Państwo pobrać klikając w linki poniżej.

Po wypełnieniu formularzy prosimy o ich przesłanie na adres:

PGE Ekoserwis S.A.
Podmiejska 119 A
44-207 Rybnik

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem tel. 32 42 94 767 lub 700.

Wezwanie akcjonariuszy do ujawnienia danych do rejestru

Formularze niezbędne do złożenia informacji:

Rybnik, dnia 23.03.2021 r.


Dematerializacja akcji i Rejestr Akcjonariuszy

Zarząd PGE Ekoserwis S.A. z siedzibą w Wrocławiu informuje, iż realizując obowiązek wynikający z art. 17, w związku z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw tj. w związku ze zmianami dotyczącymi dematerializacji dokumentów akcji tj. pozbawienia akcji formy papierowej i zastąpienia jej wpisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez uprawniony podmiot, dokonał wyboru PGE Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mysiej 2, 00-496 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000418162, jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy PGE Ekoserwis S.A.

Informacja o prawach i obowiązkach Akcjonariuszy

Regulamin prowadzenia rejestru akcjonariuszy w PGE DM S.A.

Rybnik, dnia 5.02.2021 r.

PGE EKOSERWIS