Wspólnicy

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI (W TYM BYŁYCH WSPÓLNIKÓW)

Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Realizując obowiązek informowania o przetwarzaniu ich danych osobowych, pragniemy przekazać Państwu poniższe informacje, które skierowane są do obecnych oraz byłych wspólników PGE Ekoserwis S.A. (tj. osób, które posiadają lub w przeszłości posiadały udziały w spółce).

I. PGE Ekoserwis sp. z o.o. jako administrator danych osobowych

 PGE Ekoserwis S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy PI. Staszica 30, 50-222 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024592, NIP 8971006564, kapitał zakładowy w wysokości 46.875.000,00 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z faktem, że jest Pan/Pani wspólnikiem naszej Spółki.

 II. Kontakt

W sprawie ochrony swoich danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Panem Marcinem Żuchowski  pod adresem email:   lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane w następujących celach:

 1. w celu realizacji obowiązków prawnych wynikających z przepisów ustawy z dnia
  15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (k.s.h.), przepisów podatkowych
  i rachunkowych,  w szczególności w zakresie realizacji praw i obowiązków wspólników oraz właściwego udokumentowania transakcji (wypłata dywidendy) na potrzeby rozliczeń podatkowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 2. w celu realizacji Pani/Pana praw i obowiązków wynikających z Umowy Spółki (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie uzasadnionym interesem Spółki jest dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami);
 4. w celu przechowywania danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO, gdzie uzasadnionym interesem Spółki jest realizacja obowiązków korporacyjnych oraz zapewnienie możliwości wykazania zgodności działalności z prawem).

 IV. Okres przechowywania danych

PGE Ekoserwis przechowuje dane osobowe wspólników przez czas posiadania udziałów, a w razie ich zbycia, przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z Umowy Spółki. Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym PGE Ekoserwis zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

V. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

 1. podmiotom z Grupy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
 2. instytucjom określonym przez przepisy prawa, w tym sądom i urzędom skarbowym;
 3. naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) – dostawcom oprogramowania, systemów IT oraz przestrzeni serwerowej, a także aplikacji wykorzystywanych przez Spółkę, kancelariom prawnym.

VI. Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych:

Na podstawie przepisów RODO, przysługują Pani/Panu liczne prawa w odniesieniu do danych osobowych, które przetwarzamy. Poniżej znajduje się ogólny opis tych praw:

 1. Dostęp do danych osobowych. W każdym czasie może Pani/Pan skorzystać z prawa dostępu do swoich danych.
 2. Sprostowanie i uzupełnienie danych. Ma Pani/Pan prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 3. Prawo do usunięcia danych. Ma Pani/Pan prawo do żądania od nas niezwłocznego usunięcia danych osobowych w każdym z następujących przypadków:
  • gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, gdy cofnie Pani/Pan zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  • gdy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych, o którym mowa w pkt. e) poniżej i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania tych danych;
  • gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • gdy dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim.

   Spółka nie będzie mogła jednak usunąć Pani/Pana danych osobowych w zakresie w jakim ich przetwarzanie będzie niezbędne (i) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, (ii) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, (iii) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Ma Pani/Pan prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania, w przypadkach, gdy
  • kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  • Spółka nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • wniosła Pani/Wniósł Pan sprzeciw wobec przetwarzania, o którym mowa w pkt. e) poniżej – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
 5. Prawo do sprzeciwu. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych w celu realizacji uzasadnionego interesu Spółki (tj. w przypadkach gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f RODO). PGE Ekoserwis przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub że Pani/Pana dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Prawo do cofnięcia zgody. W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych następuje w oparciu o zgodę, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Prawo do przenoszenia danych. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany – ma Pani/Pan prawo otrzymać od Spółki w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które Pani/Pan nam dostarczył/a. Ma Pani/Pan także prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi.
 8. Prawo do skargi. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez nas do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Uprawnienia, o których mowa w pkt. a)-g) powyżej można wykonać poprzez skontaktowanie się z nami w sposób określony w pkt. II powyżej, tj. kontaktując się z na adres e-mail lub pisemnie na adres siedziby Spółki. W celu realizacji prawa do skargi, o której mowa w punkcie h) powyżej należy skontaktować się bezpośrednio z organem nadzorczym.

 VII. Dobrowolność podania danych, uzyskanie danych z innych źródeł

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, adres oraz liczba i wartość nominalna posiadanych udziałów, a także danych osobowych ujawnionych w dowodzie nabycia udziału/ów jest obowiązkowe z uwagi na art. 187 i 188 k.s.h. Podanie danych osobowych w zakresie numeru konta bankowego jest dobrowolne.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że PGE Ekoserwis nie wykorzystuje danych osobowych w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani nie profiluje danych osobowych.

IX. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

PGE Ekoserwis nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji międzynarodowych.