Chudy beton drogowy

Beton 6-9MPa

to sztuczny kamień powstały po stwardnieniu mieszanki betonu popiołowego, o wytrzymałości od 6 do 9 MPa. Mieszanka chudego betonu popiołowo-żużlowego to dobrana w optymalnych proporcjach mieszanka kruszywa, mieszaniny popiołowo-żużlowej, spoiwa i wody, a w razie potrzeby innych dodatków ulepszających.

Podbudowa z chudego betonu popiołowo-żużlowego to jedna lub więcej warstw zagęszczonej mieszanki chudego betonu popiołowo-żużlowego, która po stwardnieniu stanowi fragment nośnej części konstrukcji nawierzchni. Głównym surowcem chudego betonu jest mieszanina popiołowo-żużlowa pochodząca z elektrociepłowni, zgromadzona na suchym składowisku nadpoziomowym. Charakteryzuje się ona własnym potencjałem zestalającym i własnościami wiążącymi.
Własności wiążące mieszanin popiołowo-żużlowych polegają na ich właściwościach pucolanowych. Podczas zagęszczania tej mieszaniny ze spoiwem, przy udziale wody, zachodzą reakcje pomiędzy
minerałami krzemianowymi (pucolanami) a związkami wapnia.
Popioły i żużle są z natury materiałami o charakterze alkalicznym, związanym z zawartością związków wapna. Pod tym względem są one podobne do tradycyjnych spoiw, czyli cementu i wapna, dlatego też oddziaływanie na środowisko i uwarunkowania BHP są takie same jak przy stosowaniu tradycyjnych spoiw budowlanych.

ZASTOSOWANIE

  • do stabilizacji gruntu rodzimego
  • wykonywania warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych: podbudów i warstw ulepszonego podłoża nawierzchni drogowej przenoszącej ruch kategorii od KR1 do KR6
  • do warstw wzmacniających, mrozoochronnych, odcinających
  • do podbudów drogowych (zasadniczych i pomocniczych)

ZAKRES STOSOWANIA

Konstrukcje z mieszanek betonowych popiołowo – żużlowych  można wykonywać na lotniskach, drogach, ulicach, placach postojowych, parkingach oraz przy poszerzeniach i wzmocnieniach istniejących konstrukcji nawierzchni i ulepszaniu podłoża drogowego, stosując zalecenia specyfikacji technicznej – Instrukcji stosowania Mieszanki Betonowej Popiołowo – Żużlowej.

W obszarze wymagań technicznych nasze stabilizacje gruntu i podbudowy są zgodne z normą: PN-EN 14227-3 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. Część 3: Mieszanki związane popiołami lotnymi ” lub PN-S-96012  Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem

PRODUKCJA CHUDEGO BETONU POPIOŁOWO-ŻUŻLOWEGO

Mieszanki są produkowane w wytwórni stacjonarnej a wszystkie jej składniki dozowane w sposób wagowy. W czasie dozowania materiałów  szczególną uwagą zwracamy na wilgotność poszczególnych składników i gotowej mieszanki. Dodatki ulepszające są dozowane w miarę potrzeb i ustaleń laboratoryjnych. Nie dopuszcza się produkcji mieszanki za zapas. Wyprodukowana mieszanka jest od razu transportowana na plac budowy zgodnie z zasadami podanymi w Instrukcji stosowania

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT

Mieszanka chudego betonu popiołowo - żużlowego nie może być wbudowywana gdy podłoże jest zamarznięte oraz podczas silnych opadów atmosferycznych. Nie należy rozpoczynać układania mieszaniny chudego betonu popiołowo - żużlowego jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 0°C w czasie najbliższej doby. Podłoże w czasie układania mieszaniny powinno być wilgotne ale nie mogą na nim występować kałuże. W przypadku suchego podłoża powinno być ono wcześniej spryskane wodą, w ilości zależnej od rodzaju podłoża.
W czasie układania mieszanki w czasie gorących i suchych dni zaleca się przedsięwziąć specjalne środki zapobiegawcze w celu ograniczenia szybkiego wysychania, wiązania a w konsekwencji pękania wykonanej podbudowy. Może to być stosowanie schłodzonego kruszywa lub dodatek lodu do produkowanej mieszanki albo regularne skrapianie wykonanej podbudowy przez co najmniej 1 dobę.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłożem pod podbudowę z chudego betonu popiołowo - żużlowego jest zazwyczaj ulepszone podłoże, warstwa odsączająca lub ostatnia warstwa nasypu drogowego. Warstwy te powinny spełniać wymagania podane w odpowiednich specyfikacjach technicznych oraz normach.

UKŁADANIE MIESZANKI CHUDEGO BETONU

Układanie mieszanki chudego betonu drogowego powinno odbywać się przy wykorzystaniu sprzętu  zapewniającego równomierne ułożenie mieszanki w całym profilu i przekroju poprzecznym. W przypadku dużych robót liniowych zaleca się używanie rozściełaczy. W przypadku małego zakresu robót dopuszcza się układanie ręczne. W celu zapewnienia odpowiedniego profilu i spadków poprzecznych należy stosować prowadnice lub w przypadku budowy ulic oprzeć się o wykonane wcześniej krawężniki.
Grubość układanej warstwy powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu. Wielkość zapasu wysokości zależy od stosowanego sprzętu rozkładającego.
Grubość układanej warstwy powinna wynosić od 10 do 25 cm. W przypadku potrzeby wykonania grubszej podbudowy należy ją układać w 2 warstwach. W takim przypadku, warstwa górna powinna być układana natychmiast po zagęszczeniu warstw dolnej, tak aby podbudowa stanowiła monolit.

ZAGĘSZCZANIE MIESZANKI CHUDEGO BETONU DROGOWEGO

Do zagęszczania należy stosować sprzęt opisany w specyfikacji technicznej. Do dużych robót należy stosować walce, w takim przypadku ostatni należy stosować walec stalowy gładki bez wibracji a w przypadku małego zakresu zaleca się płyty wibracyjne. Do zagęszczania należy przystąpić natychmiast po wyprofilowaniu mieszanki. Wilgotność mieszanki w czasie zagęszczania powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej.
Zakończenie zagęszczania powinno nastąpić przed zakończeniem wiązania spoiwa. Dlatego zaleca się stosowanie spoiw o normalnym lub opóźnionym czasie wiązania lub stosowanie opóźniaczy wiązania.
Nie dopuszcza się pozostawienia wyprofilowanej warstwy ani mieszanki do następnego dnia. Uzyskany wskaźnik zagęszczenia wykonanej warstwy podbudowy powinien wynosić nie mniej niż 0,98 zgodnie z normalną próbą Proctora.
Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczaniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych podłużnych i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych. Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób wadliwe, muszą być naprawione przez zerwanie wadliwej warstwy na pełną jej grubość, a następnie wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim składzie i wilgotności.

PIELĘGNACJA WYKONANEJ PODBUDOWY Z CHUDEGO BETONU DROGOWEGO

Po wykonaniu podbudowy konieczne jest zabezpieczenie górnej powierzchni mieszanki przed działaniem warunków atmosferycznych. Do pielęgnacji mogą być stosowane dowolne materiały opisane w specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania piasku należy utrzymywać go w stanie wilgotnym co najmniej przez 3 dni.

UTRZYMANIE PODBUDOWY

Podbudowa z chudego betonu drogowego powinna być przez co najmniej 7 dni chroniona przed oddziaływaniem wszelkiego ruchu drogowego i sprzętu budowlanego.
Jeżeli taka konieczność wystąpi to na powierzchni wykonanej podbudowy należy ułożyć warstwę ochronną z kruszywa o grubości co najmniej 10 cm.
Jakikolwiek ruch po wykonanej podbudowie powinien być wstrzymany w okresie intensywnych opadów atmosferycznych. Przed zimą podbudowa powinna być przykryta co najmniej jedną warstwą z mieszanki mineralno-asfaltowej lub warstwą ścieralną z kostki betonowej.

SPOINY ROBOCZE

W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na całej szerokości wykonywanej nawierzchni.
Jeśli jest to niemożliwe, przy wykonanej warstwie, przed wykonaniem kolejnego pasa lub przy wykonaniu kolejnego odcinka należy odciąć pionową krawędź istniejącego pasa. Pionową powierzchnię należy obficie zwilżyć wodą przed układaniem nowego odcinka podbudowy. Jeżeli podbudowa z chudego betonu drogowego jest układana w 2 warstwach to spoiny w warstwie leżącej wyżej powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 50 cm.

Dokumenty dopuszczające do stosowania:

TRANSPORT

Wilgotna mieszanka chudego betonu popiołowo - żużlowego może być przewożona dowolnymi samochodami samowyładowczymi. W czasie transportu mieszanka powinna być zabezpieczona przed nadmiernym przesuszaniem lub opadami atmosferycznymi za pomocą plandek lub żaluzji.
Transport realizujemy własnym specjalistycznym taborem samochodowym i kolejowym. Współpracujemy również z doświadczonymi przewoźnikami świadczącymi dla nas usługi na najwyższym poziomie. Szczególnie ważne dla nas jest zachowanie bezpieczeństwa zarówno w naszych zakładach podczas załadunku, jak i w czasie przewozu oraz rozładunku na miejscu przeznaczenia.
Dział logistyki sprawnie i terminowo realizuje dostawy materiału do klienta. Pomaga zachować ciągłość realizacji inwestycji, elastycznie planując kolejne dostawy na miejsce budowy. Korzystając z naszych usług logistycznych klienci nie ponoszą żadnego ryzyka w zakresie transportu a zamówiony materiał jest dostarczany na czas w wyznaczone miejsce.

DORADZTWO TECHNICZNE

Wraz z dostawami mieszanek oferujemy bezpłatne doradztwo techniczne i technologiczne, polegające na opracowaniu rozwiązania alternatywnego - konkurencyjnego cenowo, w którym tradycyjne rozwiązania zastąpione są tańszym ale równie dobrym - opartym o zastosowanie mieszanek popiołowo - żużlowych. Nasi doradcy techniczni to wykwalifikowani inżynierowie w dziedzinie budownictwa, z wieloletnim doświadczeniem. Służą klientom swoją wiedzą w zakresie optymalnego zastosowania naszych technologii w danej realizacji.
Prowadzą konsultacje z projektantami i wykonawcami - monitorując aplikację materiału. Są do dyspozycji aż do zakończenia realizacji.

Biuro obsługi klienta służy pomocą w całym procesie zamawiania i rozliczania materiału. Stałym klientom proponujemy atrakcyjne warunki  stosując długie terminy płatności.

ZAMÓWIENIE - pobierz druk                           Ogólne Warunki Sprzedaży

Doradca techniczny i sprzedaż

Region Zachód:
Kamil Suchocki
- tel. +48 601 880 893, e-mail:

Region Południe:
Krzysztof Fałat - tel. +48 501 731 186, e-mail:
Jacek Zyśk - tel. +48 691 200 082, e-mail:

Region Wschód:
Krzysztof Fałat - tel. +48 501 731 186, e-mail:

Biuro Obsługi Klienta (sprzedaż: faktury, płatności)
tel. +48 32 4294 768, -827
e-mail:

Logistyka (awizacja odbiorów i dostaw)
Region Zachód (Wrocław, Siechnice, Kamień) - tel. +48 515 197 505
Region Południe (Rybnik) - tel. +48 503 316 460
Region Północ (Gdańsk, Gdynia) - tel. +48 721 211 105
Region Wschód (Kraków) - tel. +48 727 490 050
e-mail: