MPŻ Kruszywo żużlowe UTEX

Kruszywo  żużlowe UTEX, mieszanka popiołowo-żużlowa to kruszywo sztuczne z żużla paleniskowego mające postać kruszywa drobnoziarnistego o uziarnieniu charakterystycznym dla frakcji żwirowych i piaskowych.

Zawartość ziarn poniżej 2 mm wynosi do 90% masy składu żużla. MPŻ Na podstawie przeprowadzonych badań Instytut Badawczy Dróg i Mostów stwierdził przydatność mieszaniny popiołowo żużlowej,  o nazwie handlowej Kruszywo Żużlowe UTEX, do stosowania w inżynierii komunikacyjnej zgodnie z jego przeznaczeniem w zakresie:

 • dróg publicznych bez ograniczeń
 • dróg wewnętrznych
 • lotnisk cywilnych z ograniczeniem do:
  • nawierzchni dróg startowych
  • nawierzchni dróg kołowania
  • nawierzchni płyt
  • nawierzchni wydzielonych miejsc postoju
 • kolei z ograniczeniem do nasypu i warstw pomocniczych

Nasze kruszywo żużlowe, mpż stosowane jest jako kruszywo drogowe alternatywne do naturalnego. Pod względem zastosowania wyróżnia się dwie odmiany kruszywa żużlowego UTEX:

 • kruszywa żużlowe UTEX, typu K lub W, Odmiana 1 - do budowy nasypów i robót ziemnych,
 • kruszywa żużlowe UTEX, typu K, Odmiana 2 - do robót ziemnych do osuszania i ulepszania uziarnienia

ZASTOSOWANIE

Kruszywo żużlowe typu K i W jest przeznaczone do stosowania w inżynierii komunikacyjnej:

Odmiana 1, typu K lub W:

 • do nawierzchni twardej nieulepszonej jako kruszywo doziarniające lub jako kruszywo podstawowe stabilizowane spoiwami hydraulicznymi, dla kategorii obciążenia ruchem od KRI do KR2 wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych" (KTKNPiP),
 • do robót ziemnych, w tym do dolnych i górnych warstw nasypów poniżej i powyżej strefy przemarzania oraz w strefie przemarzania,
 • do wypełnienia wolnych przestrzeni w gruntach lub kruszywach kamienistych i gruboziarnistych
 • do zasypki obiektów inżynierskich w tym: zasypki wykopów na instalacje, zasypki przyczółków i konstrukcji oporowych,
 • do niezwiązanej podbudowy pomocniczej w warstwach dolnych dla kategorii obciążenia ruchem od KRI do KR6 wg KTKNPiP,  jako składnik doziarniający w uzupełnieniu uziarnienia od 0    mm do 63 mm,
 • do podbudowy pomocniczej, wyłącznie jako materiał wypełniający i/lub klinujący, dla kategorii obciążenia ruchem od KRI do KR6,
 • do podbudowy pomocniczej oraz do ulepszonego podłoża nawierzchni według WT-5 2010 w technologii stabilizacji cementem lub spoiwem dla kategorii obciążenia ruchem od KRI do KR3
 • do podsypki wyrównawczej pod drobnowymiarowe elementy betonowe,

Odmiana 2, typu K:

 • do robót ziemnych jako kruszywo doziarniające i osuszające,
 • do nawierzchni twardej nieulepszonej realizowanej w technologii nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie  jako kruszywo doziarniające i osuszające lub jako kruszywo podstawowe stabilizowane spoiwami hydraulicznymi dla kategorii obciążenia ruchem od KRI do KR2
 • do niezwiązanej podbudowy pomocniczej w warstwach dolnych dla kategorii obciążenia ruchem od KRI do KR6, jako składnik doziarniający w uzupełnieniu uziarnienia od 0 mm do 63 mm,

Ponadto kruszywo żużlowe UTEX może być stosowane do niwelacji i makroniwelacji terenów przy budowie dróg.

Kruszywo żużlowe UTEX może być ulepszane (pod względem nośności, uziarnienia i innych
warunków) innymi kruszywami spełniającymi wymagania normy PN-EN 13242:A1:2010 lub kruszywami wg Aprobat Technicznych IBDiM lub spoiwami i składnikami wiążącym. W tym ostatnim przypadku z ograniczeniem czasu wytworzenia kruszywa żużlowego ze spoiwem i wbudowania.
Wymagania dla niezwiązanego i ulepszonego kruszywa żużlowego UTEX lub mieszanek z jego udziałem wykonanych w zależności od przeznaczenia na budowie zostały określone w wydanej dla Kruszywa żużlowego UTEX Aprobacie Technicznej. Tam również dokładnie opisano wymagania dla podbudowy i ulepszonego podłoża dla związanego kruszywa żużlowego UTEX cementem lub spoiwami wg Aprobat Technicznych IBDiM. Kruszywo żużlowe UTEX nie wykazuje przekroczeń wymagań pod względem promieniotwórczości naturalnej i wartości zanieczyszczeń w wyciągu wodnym oraz innych związków niebezpiecznych dla środowiska naturalnego do zastosowań.Odczyn pH kruszywa żużlowego UTEX może być alkaliczny, jednak przy bezpośrednim kontakcie nie ulegają korozji powierzchnie rurociągów stalowych i termoplastycznych tworzyw sztucznych. Nie zaleca się stosować przy powierzchniach aluminiowych.

Posiadane dokumenty dopuszczające do stosowania mieszaniny popiołowo żużlowej, Kruszywa żużlowego UTEX:

TRANSPORT

Dział logistyki sprawnie i terminowo realizuje dostawy materiału do klienta. Pomaga zachować ciągłość realizacji inwestycji, elastycznie planując kolejne dostawy na miejsce budowy. Transport realizujemy własnym specjalistycznym taborem samochodowym i kolejowym. Współpracujemy również z doświadczonymi przewoźnikami świadczącymi dla nas usługi na najwyższym poziomie.
Szczególnie ważne dla nas jest zachowanie bezpieczeństwa zarówno w naszych zakładach podczas załadunku, jak i w czasie przewozu oraz rozładunku na miejscu przeznaczenia.
Korzystając z naszych usług logistycznych klienci nie ponoszą żadnego ryzyka w zakresie transportu a zamówiony materiał jest dostarczany na czas w wyznaczone miejsce.

DORADZTWO TECHNICZNE

Wraz z dostawami mieszanek popiołowo żużlowych, mpż, oferujemy bezpłatne doradztwo techniczne i technologiczne, polegające na opracowaniu rozwiązania alternatywnego - konkurencyjnego cenowo, w którym tradycyjne rozwiązania zastąpione są tańszym ale równie dobrym, opartym o zastosowanie mieszanek popiołowo - żużlowych w materiale. Nasi doradcy techniczni to wykwalifikowani inżynierowie w dziedzinie budownictwa, z wieloletnim doświadczeniem. Służą klientom swoją wiedzą w zakresie optymalnego zastosowania mpż i naszych technologii w danej realizacji.
Prowadzą konsultacje z projektantami i wykonawcami, monitorując aplikację materiału. Są do dyspozycji aż do zakończenia realizacji.

Biuro obsługi klienta służy pomocą w całym procesie zamawiania i rozliczania materiału. Stałym klientom proponujemy atrakcyjne warunki, stosując długie terminy płatności.

ZAMÓWIENIE - pobierz druk                           Ogólne Warunki Sprzedaży

Doradca techniczny i sprzedaż

Region Zachód:
Kamil Suchocki
- tel. +48 601 880 893, e-mail:

Region Południe:
Krzysztof Fałat - tel +48 501 731 186, e-mail:
Jacek Zyśk - tel. +48 691 200 082, e-mail:

Region Wschód:
Krzysztof Fałat - tel +48 501 731 186, e-mail:

Biuro Obsługi Klienta (faktury, płatności)
tel. +48 32 4294 768, -827
e-mail:

Logistyka (awizacja odbiorów i dostaw mieszanki popiołowo - żużlowej )
Region Zachód (Wrocław, Siechnice, Kamień) - tel. +48 515 197 505
Region Południe (Rybnik) - tel. +48 503 316 460
Region Północ (Gdańsk, Gdynia) - tel. +48 721 211 105
Region Wschód (Kraków) - tel. +48 727 490 050
e-mail:

PGE EKOSERWIS