MPŻ Kruszywo żużlowe UTEX

Kruszywo  żużlowe UTEX, mieszanka popiołowo-żużlowa to kruszywo sztuczne z żużla paleniskowego mające postać kruszywa drobnoziarnistego o uziarnieniu charakterystycznym dla frakcji żwirowych i piaskowych.

Zawartość ziarn poniżej 2 mm wynosi do 90% masy składu żużla. MPŻ na podstawie przeprowadzonych badań Instytut Badawczy Dróg i Mostów stwierdził przydatność mieszaniny popiołowo żużlowej,  o nazwie handlowej Kruszywo Żużlowe UTEX, do stosowania w inżynierii komunikacyjnej zgodnie z jego przeznaczeniem w zakresie:

 • budowy dróg publicznych bez ograniczeń
 • budowy dróg wewnętrznych
 • budowy lotnisk cywilnych z ograniczeniem do:
  • nawierzchni dróg startowych
  • nawierzchni dróg kołowania
  • nawierzchni płyt
  • nawierzchni wydzielonych miejsc postoju
 • kolei z ograniczeniem do nasypu i warstw pomocniczych

Nasze kruszywo żużlowe, mpż stosowane jest jako kruszywo drogowe alternatywne dla kruszywa naturalnego

ZASTOSOWANIE

Kruszywo żużlowe jest przeznaczone do stosowania w inżynierii komunikacyjnej:

- do budowy nawierzchni twardej, nieulepszonej, realizowanej w technologii nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, wg wymagań PN-S-06102:1997, jako kruszywo doziarniające,

- do budowy warstw nasypów według wymagań PN-S-02205:1998, jako kruszywo doziarniające (ewentualnie osuszające) lub samodzielnie. Należy uwzględnić warunki stosowania określone w punkcie 2.3 Krajowej Oceny Technicznej,

- do budowy robót ziemnych i przy budowie nawierzchni lotniskowych po ulepszeniu spoiwami wymienionymi w Załączniku 1,

- do budowy podtorza w zakresie gruntu rodzimego lub nasypu, bez ulepszenia lub po ulepszeniu spoiwami wymienionymi w Załączniku 1. Należy uwzględnić warunki stosowania określone w punkcie 2.3 Krajowej Oceny Technicznej.

Ponadto kruszywo żużlowe UTEX może być stosowane do niwelacji i makroniwelacji terenów przy budowie dróg.

Kruszywo żużlowe UTEX może być ulepszane (pod względem nośności, uziarnienia i innych warunków) innymi kruszywami spełniającymi wymagania normy PN-EN 13242:A1:2010 lub kruszywami wg Krajowych Ocen Technicznych IBDiM lub spoiwami i składnikami wiążącym. W tym ostatnim przypadku, z ograniczeniem czasu wytworzenia kruszywa żużlowego ze spoiwem i wbudowania.
Wymagania dla niezwiązanego i ulepszonego kruszywa żużlowego UTEX lub mieszanek z jego udziałem wykonanych w zależności od przeznaczenia na budowie zostały określone w wydanej dla Kruszywa żużlowego UTEX Aprobacie Technicznej. Tam również dokładnie opisano wymagania dla podbudowy i ulepszonego podłoża dla związanego kruszywa żużlowego UTEX cementem lub spoiwami wg Aprobat Technicznych IBDiM. Kruszywo żużlowe UTEX nie wykazuje przekroczeń wymagań pod względem promieniotwórczości naturalnej i wartości zanieczyszczeń w wyciągu wodnym oraz innych związków niebezpiecznych dla środowiska naturalnego do zastosowań.Odczyn pH kruszywa żużlowego UTEX może być alkaliczny, jednak przy bezpośrednim kontakcie nie ulegają korozji powierzchnie rurociągów stalowych i termoplastycznych tworzyw sztucznych. Nie zaleca się stosować przy powierzchniach aluminiowych.

Posiadane dokumenty dopuszczające do stosowania mieszaniny popiołowo żużlowej, Kruszywa żużlowego UTEX:

TRANSPORT

Dział logistyki sprawnie i terminowo realizuje dostawy materiału do klienta. Pomaga zachować ciągłość realizacji inwestycji, elastycznie planując kolejne dostawy na miejsce budowy. Transport realizujemy własnym specjalistycznym taborem samochodowym i kolejowym. Współpracujemy również z doświadczonymi przewoźnikami świadczącymi dla nas usługi na najwyższym poziomie.
Szczególnie ważne dla nas jest zachowanie bezpieczeństwa zarówno w naszych zakładach podczas załadunku, jak i w czasie przewozu oraz rozładunku na miejscu przeznaczenia.
Korzystając z naszych usług logistycznych klienci nie ponoszą żadnego ryzyka w zakresie transportu a zamówiony materiał jest dostarczany na czas w wyznaczone miejsce.

DORADZTWO TECHNICZNE

Wraz z dostawami mieszanek popiołowo - żużlowych, mpż, oferujemy bezpłatne doradztwo techniczne i technologiczne, polegające na opracowaniu rozwiązania alternatywnego - konkurencyjnego cenowo, w którym tradycyjne rozwiązania zastąpione są tańszym ale równie dobrym, opartym o zastosowanie mieszanek popiołowo - żużlowych w materiale. Nasi doradcy techniczni to wykwalifikowani inżynierowie w dziedzinie budownictwa, z wieloletnim doświadczeniem. Służą klientom swoją wiedzą w zakresie optymalnego zastosowania mpż i naszych technologii w danej realizacji.
Prowadzą konsultacje z projektantami i wykonawcami, monitorując aplikację materiału. Są do dyspozycji aż do zakończenia realizacji.

Biuro obsługi klienta służy pomocą w całym procesie zamawiania i rozliczania materiału. Stałym klientom proponujemy atrakcyjne warunki, stosując długie terminy płatności.

ZAMÓWIENIE - pobierz druk                           Ogólne Warunki Sprzedaży

Doradca techniczny i sprzedaż

Region Zachód i Południe:
Jacek Zyśk - kom:+48 691 200 082, e-mail:

Region Wschód:
Sebastian Kotyczka - tel. +48 661 925 651 e-mail:

Biuro Obsługi Klienta (faktury, płatności)
tel. +48 32 4294 768, -827
e-mail:

Logistyka (awizacja odbiorów i dostaw mieszanki popiołowo - żużlowej )
Region Zachód (Wrocław, Siechnice, Kamień) - tel. +48 515 197 505
Region Południe (Rybnik) - tel. +48 503 316 460
Region Północ (Gdańsk, Gdynia) - tel. +48 721 211 105
Region Wschód (Kraków) - tel. +48 887 071 190
e-mail:

PGE EKOSERWIS