Magazynowanie UPS

Magazynujemy popiół lotny i żużel i przetwarzamy je na kruszywa drogowe, spoiwa hydrauliczne Solitex i

W celu zapewnienia bezpieczeństwa produkcji  jednostkom z Grupy PGE,  a tym samym utrzymania ciągłości produkcji materiałów znajdujących  się w całorocznej ofercie spółki PGE Ekoserwis, posiada możliwość magazynowania Ubocznych Produktów Spalania.

 Do głównych  punktów magazynowania zarządzanych przez spółkę  należą:

 • składowiska nadpoziomowe w Kamieniu,
 • zbiorniki retencyjne w EC Wrocław (w ramach Zakładu Zarządzania Biomasą i Gospodarki Odpadowej),
 • zbiorniki retencyjne w EC Czechnica (w ramach Zakładu Zarządzania Biomasą i Gospodarki Odpadowej),
 • kwatery magazynowe w Czechnicy.

Magazynowany  materiał  zostaje na miejscu przeznaczony do  produkcji mieszanek kruszywowych o pożądanej ziarnistości  (w zależności od potrzeb).
UPS są aplikowane z wykorzystaniem ładowarki kołowej do zbiorników stalowych a następnie, poprzez system podajników ślimakowych kierowane w wybranych proporcjach do mieszalnika.

Gotowy produkt w postaci kruszywa o projektowanej krzywej uziarnienia jest kierowany na środki transportu lub pryzmowany z wykorzystaniem ładowarki kołowej na placu magazynowym. W przypadku konieczności doziarnienia kruszywa dodatkowymi frakcjami, do jednego ze zbiorników podawane są kruszywa naturalne o wybranych frakcjach.

Zgodnie z zapisami ustawy  o odpadach składowisko popiołów i żużla we wsi Kamień, zaliczane jest do składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Na składowisku magazynowane są tylko uboczne produkty spalania  z zakładów Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów ,  na składowisku popiołów i żużla we wsi Kamień PGE Ekoserwis prowadzi następujący monitoring:

1. Monitoring opadów atmosferycznych

Opady atmosferyczne badane są w oparciu o dobowe sumy opadów [mm] dla poszczególnych miesięcy. W tym celu należy wykorzystywać wyniki pomiarów wielkości opadów prowadzone na stacji IMGW Wrocław- Strachowice. Odczyt i zapis wyników co miesiąc.

2. Monitoring objętości oraz składu wód odciekowych

Analiza warunków klimatycznych oraz obserwacje zjawisk na składowisku wykazały, że opady atmosferyczne i wody roztopowe oraz wody pochodzące z okresowego zraszania powierzchni składowiska powodują jedynie nasycenie górnych partii zwałowanych odpadów, a w okresie rozpogodzenia parują z powierzchni składowiska. Wody, występujące okresowo w rowie opaskowym składowiska odpadów paleniskowych, zasilane są głównie wodami spływającymi ze skarp zwałów odpadów  po intensywnych opadach atmosferycznych.

 Analizy przeprowadza się co 3 miesiące. Zakres przeprowadzanych analiz obejmuje:

 • odczyn pH
 • przewodność elektrolityczna właściwa

3. Monitoring poziomu oraz składu wód podziemnych

Składowisko UPS  wyposażone jest w 17 piezometrów do badania poziomu i składu wód podziemnych.

Pomiar poziomu oraz analizy wód dokonywane są co 3 miesiące Zakres przeprowadzanych analiz obejmuje:

 • odczyn pH
 • przewodność elektrolityczna właściwa

4. Badanie struktury i składu masy składowanych odpadów

Monitoring w tym zakresie prowadzimy  poprzez:

 • prowadzenie rejestru ilości i rodzajów odpadów przyjętych na składowisko
 • prowadzenie rejestru ilości wydobywanych odpadów ze składowiska
 • bieżącą kontrolę składowania i wydobywania odpadów
 • wizualne kontrole stanu zwałowanych odpadów w tym stan obszarów zrekultywowanych nie rzadziej niż raz w miesiącu
 • geodezyjny pomiar powierzchni i objętości składowanych odpadów – 1 raz w roku

5. Pomiar osiadania powierzchni składowiska odpadów

Przebieg osiadania powierzchni składowiska odpadów badany jest  raz w roku. Ocenie podlega przebieg osiadania powierzchni składowiska UPS,  wyznaczony metodami geodezyjnymi oraz stateczność zboczy metodami geotechnicznymi.

 

Magazynowanie UPS
Magazynowanie UPS
Magazynowanie UPS
Magazynowanie UPS

Szczegółowych informacji udzielają:

Region Zachód:
Daniel Tarnowski - tel. +48 71 323 85 54, e-mail:

Mariusz Garstka - tel. +48 32 739 17 69, e-mail:

Region Północ:
Mariusz Zdrojewski
 - tel. +58 347 4624, e-mail:

Region Wschód:
Jan Lempart - tel. +48 12 646 6393, e-mail:

PGE EKOSERWIS