Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania

Produkujemy dla górnictwa mineralne spoiwa górnicze Utex otaz przetwarzamy popiól lotny i żużel na alternatywne do naturalnych kruszywa drogowe i spoiwa hydrauliczne

PGE Ekoserwis oferuje 25 letnie doświadczenie w zarządzaniu Ubocznymi Produktami Spalania  (UPS). Głównym naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa Wytwórcom Energii w zakresie zagospodarowania wytwarzanych przez nich UPS oraz zapewnienie Odbiorcom UPS możliwości ich gospodarczego wykorzystania poprzez:

  1. zachowanie ciągłości odbioru UPS,
  2. zachowanie ciągłości dostaw UPS i produktów wytwarzanych na bazie UPS do odbiorców,
  3. zapewnienie dostaw UPS dla własnych potrzeb produkcyjnych,
  4. zapewnienie nadzoru nad odbiorem i dostawą UPS i  produktów wytwarzanych na ich bazie UPS w sposób nieszkodliwy dla środowiska i zgodny z wymaganiami prawnymi dot. Ochrony środowiska.

 

Posiadamy zezwolenia na odbiór i przetwarzanie wymienionych niżej ubocznych produktów spalania:

10 01 01 - Żużel, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

10 01 02 - Popioły lotne z węgla

10 01 03 - Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej

10 01 05 - Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych

10 01 17 - Popioły lotne ze współspalania, inne niż wymienione w 10 01 16

10 01 24 - Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)

10 01 25 - Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni

10 01 80 - Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych

10 01 82 - Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym

10 13 06 - Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13 13)

19 01 12 - Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11

 

Różnorodność ich własności zależy od rodzaju kotła i sposobu spalania oraz od stosowanych metod odsiarczania spalin. Oczyszczanie gazów spalinowych jest obowiązkiem energetyki zawodowej, a coraz większe ograniczenia emisyjne  wymuszają zmiany w technologii spalania paliw. Wychwycone zanieczyszczenia – zamiast wydostawać się przez kominy, są zatrzymywane w postaci stałej w popiołach, przez co własności popiołów się zmieniają i uzyskują interesujące cechy.

UPS-y   to materiały dobrze zbadane i sprawdzone w różnorodnych zastosowaniach w budownictwie inżynieryjnym, drogowym, kolejowym, prefabrykacji, przemyśle cementowym, górnictwie oraz rekultywacjach.

Większość odebranych UPS-ów trafia bezpośrednio do przetworzenia w pełnowartościowe kruszywa i spoiwa lub instalacji górniczych tłoczących mieszaniny popiołowe do wypełniania pustek pogórniczych.

 

Szczegółowych informacji udzielają:

Piotr Hercog - tel. + 48 502 606 304, e-mail:

Michał Chłap - tel. +48 502 398 682, e-mail:

PGE EKOSERWIS