Kruszywo żużlowe

Kruszywo  żużlowe UTEX to kruszywo sztuczne z żużla paleniskowego mające postać kruszywa drobnoziarnistego o uziarnieniu charakterystycznym dla frakcji żwirowych i piaskowych. Zawartość ziarn poniżej 2 mm wynosi do 90% masy składu żużla. Na podstawie przeprowadzonych badań Instytut Badawczy Dróg i Mostów stwierdził przydatność kruszywa żużlowego UTEX do stosowania w inżynierii komunikacyjnej zgodnie z jego przeznaczeniem w zakresie:

 • dróg publicznych bez ograniczeń,
 • dróg wewnętrznych
 • lotnisk cywilnych z ograniczeniem do:
  • nawierzchni dróg startowych,
  • nawierzchni dróg kołowania,
  • nawierzchni płyt,
  • nawierzchni wydzielonych miejsc postoju,
 • kolei z ograniczeniem do nasypu i warstw pomocniczych

Nasze kruszywo żużlowe stosowane jest jako kruszywo drogowe alternatywne do naturalnego.Pod względem zastosowania wyróżnia się dwie odmiany kruszywa żużlowego UTEX:

 • kruszywa żużlowe UTEX, typu K lub W, Odmiana 1 - do budowy nasypów i robót ziemnych,
 • kruszywa żużlowe UTEX, typu K, Odmiana 2 - do robót ziemnych do osuszania i ulepszania uziarnienia

ZASTOSOWANIE

Kruszywo żużlowe typu K i W jest przeznaczone do stosowania w inżynierii komunikacyjnej:

Odmiana 1, typu K lub W:

 • do nawierzchni twardej nieulepszonej jako kruszywo doziarniające lub jako kruszywo podstawowe stabilizowane spoiwami hydraulicznymi, dla kategorii obciążenia ruchem od KRI do KR2 wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych" (KTKNPiP),
 • do robót ziemnych, w tym do dolnych i górnych warstw nasypów poniżej i powyżej strefy przemarzania oraz w strefie przemarzania,
 • do wypełnienia wolnych przestrzeni w gruntach lub kruszywach kamienistych i gruboziarnistych
 • do zasypki obiektów inżynierskich w tym: zasypki wykopów na instalacje, zasypki przyczółków i konstrukcji oporowych,
 • do niezwiązanej podbudowy pomocniczej w warstwach dolnych dla kategorii obciążenia ruchem od KRI do KR6 wg KTKNPiP,  jako składnik doziarniający w uzupełnieniu uziarnienia od 0    mm do 63 mm,
 • do podbudowy pomocniczej, wyłącznie jako materiał wypełniający i/lub klinujący, dla kategorii obciążenia ruchem od KRI do KR6,
 • do podbudowy pomocniczej oraz do ulepszonego podłoża nawierzchni według WT-5 2010 w technologii stabilizacji cementem lub spoiwem dla kategorii obciążenia ruchem od KRI do KR3
 • do podsypki wyrównawczej pod drobnowymiarowe elementy betonowe,

Odmiana 2, typu K:

 • do robót ziemnych jako kruszywo doziarniające i osuszające,
 • do nawierzchni twardej nieulepszonej realizowanej w technologii nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie  jako kruszywo doziarniające i osuszające lub jako kruszywo podstawowe stabilizowane spoiwami hydraulicznymi dla kategorii obciążenia ruchem od KRI do KR2
 • do niezwiązanej podbudowy pomocniczej w warstwach dolnych dla kategorii obciążenia ruchem od KRI do KR6, jako składnik doziarniający w uzupełnieniu uziarnienia od 0 mm do 63 mm,

Ponadto kruszywo żużlowe UTEX może być stosowane do niwelacji i makroniwelacji terenów przy budowie dróg.

Kruszywo żużlowe UTEX może być ulepszane (pod względem nośności, uziarnienia i innych
warunków) innymi kruszywami spełniającymi wymagania normy PN-EN 13242:A1:2010 lub kruszywami wg Aprobat Technicznych IBDiM lub spoiwami i składnikami wiążącym. W tym ostatnim przypadku z ograniczeniem czasu wytworzenia kruszywa żużlowego ze spoiwem i wbudowania.
Wymagania dla niezwiązanego i ulepszonego kruszywa żużlowego UTEX lub mieszanek z jego udziałem wykonanych w zależności od przeznaczenia na budowie zostały określone w wydanej dla Kruszywa żużlowego UTEX Aprobacie Technicznej. Tam również dokładnie opisano wymagania dla podbudowy i ulepszonego podłoża dla związanego kruszywa żużlowego UTEX cementem lub spoiwami wg Aprobat Technicznych IBDiM. Kruszywo żużlowe UTEX nie wykazuje przekroczeń wymagań pod względem promieniotwórczości naturalnej i wartości zanieczyszczeń w wyciągu wodnym oraz innych związków niebezpiecznych dla środowiska naturalnego do zastosowań.Odczyn pH kruszywa żużlowego UTEX może być alkaliczny, jednak przy bezpośrednim kontakcie nie ulegają korozji powierzchnie rurociągów stalowych i termoplastycznych tworzyw sztucznych. Nie zaleca się stosować przy powierzchniach aluminiowych.

Posiadane dokumenty dopuszczające do stosowania 

ZAMÓWIENIE - pobierz druk                           Ogólne Warunki Sprzedaży

Doradca techniczny i sprzedaż

Region Zachód:
Kamil Suchocki
- tel. +48 601 880 893, e-mail:

Region Południe:
Krzysztof Fałat - tel +48 501 731 186, e-mail:
Jacek Zyśk - tel. +48 691 200 082, e-mail:

Region Wschód:
Krzysztof Fałat - tel +48 501 731 186, e-mail:

Biuro Obsługi Klienta (sprzedaż, faktury, płatności)
tel. +48 32 4294 768, -827
e-mail:

Logistyka (awizacja odbiorów i dostaw)
tel. +48 32 4294 825
e-mail:

PGE EKOSERWIS