Hydrauliczne Spoiwo Drogowe SOLITEX

Hydrauliczne Spoiwo Drogowe SOLITEX może być stosowane w zależności od potrzeb:

 • do ulepszenia gruntów słabych i gruntów przydatnych, z zastrzeżeniami przy budowie podłoży nasypów i warstw nasypów wg PN-S-02205:1998,
 • do ulepszonego podłoża nawierzchni według wymagań WT-5 2010 lub PN-S-96012:1997, dla kategorii obciążenia ruchem od KR1 do KR6 według Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych (KTKNPiP),
 • do podbudowy pomocniczej realizowanej w technologii stabilizacji spoiwami hydraulicznymi kruszyw i mieszanek według wymagań WT-5 2010 lub PN-S-96012:1997, dla kategorii obciążenia ruchem od KR3 do KR6 według KTKNPiP,
 • do podbudowy zasadniczej realizowanej w technologii stabilizacji spoiwami hydraulicznymi kruszyw i mieszanek wg wymagań WT-5 2010 lub PN-S-96012:1997, dla kategorii obciążenia ruchem od KR1 do KR2 według KTKNPiP,
 • do nawierzchni twardej, nieulepszonej realizowanej w technologii stabilizacji spoiwami hydraulicznymi wg wymagań WT-5 2010,
 • do budowy podtorza w zakresie ulepszeń lub stabilizacji: gruntu rodzimego, nasypu lub przekopu wraz z elementami ochraniającymi, zabezpieczającymi, wzmacniającymi lub współpracującymi z podtorzem, w tym do wykonania szczelnych warstw i mieszanek podtorza kolejowego Id-3 w postaci podbudowy pomiocniczej z kruszyw i mieszanek wg wymagań WT-5 2010 oraz PN-S-06102:1997
 • przy niwelacji i makroniwelacji terenów, wypełniania pustek przy budowie dróg,
 • do likwidacji zagrożeń pożarowych w drogowych robotach ziemnych,
 • do budowy dróg wewnętrznych na terenie zakładów, w tym placów, ciągów pieszo-jezdnych, dróg manewrowych
 • Hydrauliczne spoiwo Solitex,  a szczególnie Solitex U może być stosowane samodzielnie do podbudowy pomocniczej i ulepszonego podłoża dla kategorii obciążenia ruchem od KR1 do KR6 wg KTKNPIP po przeprowadzeniu badań wg wymagań WT-5 2010 dla mieszanki typu 5 lub wg wymagań PN-S-96012:1997

Hydrauliczne spoiwo drogowe SOLITEX wytwarzane jest w 4 klasach

 • SOLITEX A, HSD 5
 • SOLITEX B, HSSD 12,5
 • SOLITEX C, HSD 22,5
 • SOLITEX U, HSDD

Zgodnie z wydanymi przez IBDiM Aprobatami Technicznymi, potwierdzającymi pozytywną ocenę techniczną wyrobu i przydatność wyrobu budowlanego, nasze spoiwa SOLITEX są stosowane w budownictwie, szczególnie inżynierii komunikacyjnej, alternatywnie do zastosowań wapna i cementów w zakresie:

 • dróg publicznych bez ograniczeń,
 • dróg wewnętrznych
 • lotnisk cywilnych z ograniczeniem do nawierzchni dróg startowych, nawierzchni dróg kołowania, nawierzchni płyt i nawierzchni wydzielonych miejsc postoju
 • kolei z ograniczeniem do podtorza

 Posiadane dokumenty dopuszczające do stosowania:

 

ZAMÓWIENIE - pobierz druk                           Ogólne Warunki Sprzedaży

Doradca techniczny i sprzedaż

Region Zachód:
Kamil Suchocki
- tel. +48 601 880 893, e-mail:

Region Południe:
Krzysztof Fałat - tel. +48 501 731 186, e-mail:
Jacek Zyśk - tel. +48 691 200 082, e-mail:

Region Wschód:
Krzysztof Fałat - tel. +48 501 731 186, e-mail:

Biuro Obsługi Klienta (sprzedaż: faktury, płatności)
tel. +48 32 4294 768, -827
e-mail:

Logistyka (awizacja odbiorów i dostaw)
ZP Rybnik  - tel. +48 32 4294 825
ZP Kamień - tel. +48 512 754 205
e-mail:

 

PGE EKOSERWIS